Dotacje UE 2

 

ZAPYTANIE OFERTOWE                  

 

1. Dane Zamawiającego:

Nazwa Zamawiającego

Partner-Alma Stach, Król Sp.J.

Adres siedziby

Ul. Ceglarska 4, 34-600 Limanowa

NIP

737-19-48-582

Osoba do kontaktu

Grzegorz Garbacz

Nr telefonu

18 3376830

Adres e-mail

g.garbacz@okna-partner.pl

 

2. Dane dotyczące zamówienia:

Rodzaj zamówienia (typ usługi)

 

Badania okien

Opis przedmiotu zamówienia

 

Wykonanie badań okien i drzwi balkonowych z profili PVC w zakresie odporności na włamanie w klasie RC2 wg normy PN-EN 1627. Planowana ilość badań:12.

Nr CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień

73111000-3

Termin realizacji zamówienia

od dnia 01.08.2017 do dnia 30.11.2017

Termin i sposób składania ofert

od dnia 17.07.2017 do dnia 28.07.2017

Termin związania ofertą

90 dni

 

3. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

Lp.

Warunek udziału w postępowaniu

Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku

1.

Podmiot należy do katalogu podmiotów uprawnionych do świadczenia usług badawczo-rozwojowych i/lub usług proinnowacyjnych (w zależności od projektu)

Zamawiający będzie sprawdzał na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji (pca.gov.pl) czy dany posiada odpowiedni zakres akredytacji.

2.

Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania przedmiotu zamówienia

Oferta - oświadczenie

3.

Podmiot dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym do wykonania przedmiotu zamówienia

Oferta - oświadczenie

 

4. Kryteria oceny ofert:

Kryterium obligatoryjne cena

Liczba punktów, którą można zdobyć za kryterium cena

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie kryterium cena

100

Pc=(Cmin/Cc) x Pkt. max

gdzie:

Pc – ilość punktów, jakie otrzyma badana oferta za kryterium cena

Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich badanych ofert

Cc – cena brutto oferty badanej

Pmax – maksymalna ilość punktów, jakie można otrzymać za kryterium cena

 

5. Informacje dodatkowe:

Wytyczne do przygotowania oferty

  1. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
  2. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę i zaproponować tylko jedną cenę całkowitą netto oraz brutto wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
  3.  Złożenie przez Wykonawcę więcej niż jednej oferty lub oferty zawierającej rozwiązania wariantowe lub alternatywne spowoduje jej odrzucenie.
  4. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
  5. Oferty, które wpłyną po terminie zostaną odrzucone.
  6. Oferty składane są z zachowaniem formy pisemnej w języku polskim, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 część B do wniosku o dofinansowanie.

Informacja dotycząca powiązań kapitałowych
lub osobowych

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, udzielane przez Zamawiającego, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

Informacja dotycząca zmiany umowy

Nie przewiduje się wprowadzania zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, za wyjątkiem zmian nieistotnych, tzn. nie wpływających na kryteria oceny ofert (np. zmiana dotycząca danych adresowych stron umowy).

Informacja dotycząca finansowania przedmiotu zamówienia

Zamawiający ubiega się o przyznanie dofinansowania, na wykonanie przedmiotu zamówienia, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.2.3 BONY NA INNOWACJE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

 

Wzór oferty

1. Dane oferenta:

Nazwa oferenta

 

Adres siedziby

 

NIP

 

Osoba do kontaktu

 

Nr telefonu

 

Adres e-mail

 

 

2. Dane dotyczące zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia/zakres oferty

 

Kod CPV

(np. 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0)

 

Cena netto zamówienia

 

Cena brutto zamówienia (Cena zawiera wynagrodzenie za przeniesienie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, wszelkich autorskich praw majątkowych do wykonanych prac i wyników badań oraz za przeniesienie wszelkich praw do dóbr własności przemysłowej i intelektualnej, które mogą powstać w związku z realizacją usługi[1][1]).

 

Termin realizacji zamówienia

 

Termin związania ofertą

 

 

3. Informacja o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

Oświadczam, że reprezentowany przeze mnie podmiot należy do kategorii:

 

Oświadczam, że posiadam następujący potencjał techniczny, który zostanie  wykorzystany do wykonania przedmiotu zamówienia:

Lp.

Nazwa urządzenia/aparatury/zasobów technicznych

Sposób wykorzystania w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia

 

 

 

Oświadczam, że posiadam następujący potencjał kadrowy, który zostanie wykorzystany do wykonania przedmiotu zamówienia:

Lp.

Imię i nazwisko

Tytuł naukowy (jeśli dotyczy)

Posiadane wykształcenie/doświadczenie/ umiejętności

Zakres prac w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia

Forma zatrudnienia w ramach wykonywania przedmiotu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

4. Oświadczenia/zobowiązania Wykonawcy:

1.

Oświadczam o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy,
a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a)    uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,

b)    posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,

c)    pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,

d)    pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 

2.

Zobowiązuję się do przygotowania pisemnego raportu z wykonanej usługi, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do wniosku o dofinansowanie. Raport zostanie sporządzony przez osoby wskazane jako potencjał kadrowy w niniejszej ofercie i będzie podstawą do wypłacenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.

 

5. Dodatkowe informacje/załączniki (jeśli dotyczy):

Dodatkowe informacje

 

Nazwa załącznika

 

 

 

[1][1] Szczegółowe uregulowania w zakresie przeniesienia ww. praw własności intelektualnej, w  tym pola eksploatacji zostaną uregulowane w umowie pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą.