Dotacje UE - POIR 3.2.2

Partner-Alma Stach, Król Sp. J. realizuje projekt pt. Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji okien i drzwi PVC o podwyższonych parametrach w systemie Safe&Easy

Projekt dofinansowywany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) na lata 2014 - 2020, Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne.
Celem realizacji projektu jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności firmy Partner-Alma.

Projekt polegał będzie na wdrożeniu wyników przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych związanych z opracowaniem technologii produkcji okien o podwyższonych parametrach. W ramach projektu firma rozpocznie produkcję okien w nowej technologii. Inwestycja pozwoli firmie Partner-Alma znacząco zwiększyć skalę produkcji i podnieść swoją konkurencyjność również na rynkach międzynarodowych. Inwestycja obejmuje budowę nowej hali oraz zakup środków trwałych niezbędnych do prowadzenia założonej działalności.

Nazwa beneficjenta: Partner-Alma Stach, Król Sp. J.
Całkowita wartość projektu: 5 770 000,00 zł
Wkład Funduszy Europejskich: 2 596 500,00 zł
Okres realizacji projektu: 15.05.2019 r. – 30.06.2022 r.